Конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ при Министерството на туризма – 1 бройка.

07 февруари 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители (НПКПМДСл)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Участва в дейността на дирекцията по изпълнение на годишната програма за международно сътрудничество и инвестиции, методически подпомага международни и местни структури, туристически  сдружения и фирми за достъпа им до информация касаеща международната дейност на Министерството на туризма.

            Правно-нормативна дейност, процесуално представителство, правно консултиране.

 

I. Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Минимална образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“, с юридическа правоспособност;

Минимален професионален опит – не се изисква;

и /или

Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

Длъжностно ниво от Класификатора на длъжностите в администрациите (КДА) – 11;

Наименование на длъжностното ниво от КДА – Експертно ниво 7.

 

II. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

Да познава и прилага на практика нормативната уредба, свързана с дейността на Министерството на туризма и преките задължения произтичащи от длъжността.

Ползване на един чужд език.

Добри компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността.

Работа с правно-информационна система.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 лв. до 2150 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю.

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;

Подробна автобиография;

Други документи: сертификати за проведени обучения.

 

V. Място за подаване на документи:

            Министерство на туризма, в гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Приемна.

            Лице на контакт: Божидара Чуфарличева

            Телефон за контакти: 02/ 90 46 826

 

VI. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на сайта на Министерство на туризма www.tourism.government.bg и на сайта за подаване на работа www.jobs.bg.

 

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.  Документите може да се подават по електронен път на имейл edoc@tourism.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

При подаване на заявленията от кандидатите, лично или чрез пълномощник, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 

         Не се приемат документи, подадени по пощата.

         Заявленията, които са подадени след изтичане на срока за подаване на документи не се регистрират.

 

VII. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon