Извлечение от протокол за конкурс за длъжността младши експерт в дирекция ППТ - 1 бройка