Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-30/03.11.2020 г., относно провеждане на кокурс за длъжността главен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност" дирекция „Управление на морските плажове“, при МТ - 1 бройка.