Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-29/26.10.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел МПАКК, дирекция МРИТ при МТ