Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-2/02.02.2021 г., относно провеждане на конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция АПОЧР