Извлечение от Протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-26/12.10.2020 г. относно провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Изложения, събития и информация“, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ – 1 бройка