Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 бройка.