Информация за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“ при Министерството на туризма – 1 бройка