Национален съвет по туризъм

Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма. Състои се председател, зам. председател и членове. Организационно-технически дейността му се подпомага от секретариат.

Министърът определя със своя заповед поименния състав на Националния съвет по туризъм.

В състава на съвета освен представители на държавата, се включват и представители на: туристически сдружения, на националните курорти, на сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, на национално представените сдружения на потребителите в Република България, на национално представителните работодателски организации в страната, както и на Националното сдружение на общините в Република България.

Националният съвет по туризъм подпомага министъра туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма; подпомага координацията на националната политика в областта на туризма; обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма в страната и изразява становища по тях; прави предложения до министъра на туризма за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма; разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях; обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи; разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги и разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма. Съветът изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация.

Министърът издава Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм.

Доклад за дейността и предстоящите задачи на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 01 юли 2016 г. - гр. Велинград

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 28 октомври 2016 г. - гр. Пловдив

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 27 февруари 2017 г. - гр. Бургас

Заседание на Националния съвет по туризъм - 22 юли 2017 г., к.к. Златни пясъци

На 22 юли 2017 г. в к.к. Златни пясъци се проведе заседание на Националния съвет по туризъм. Във връзка с т. 1 от Дневния ред, а именно "Приемане на Годишна програма за национална туристическа реклама за 2018 г." беше взето решение в срок до 1 септември 2017 г. всички заинтересовани страни да изпратят своите становища и предложения по проекта на Годишна програма за национална туристическа реклама за 2018 г. 

Проект на Годишна програма за национална туристическа реклама за 2018 г. 

Приложение 1 

Приложение 2

Приложение 2.1

Приложение 3

Приложение 4 

Приложение 5

По т. 2 от Дневния ред "Представяне и финално обсъждане на актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г." бе представена Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.

Протокол от заседание на НСТ, проведено на 22 юли 2017 г. - к.к. Златни пясъци

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon