Нормативни и други документи

17 януари 2018

 

Дейността на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 4. Административно процесуален кодекс;
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 6. Устройствен правилник на Министерство на туризма;
 7. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България    2015-2020 г.;
 8. Утвърдени от министъра на туризма вътрешни нормативни документи;
 9. Вътрешни правила за дейността на Инспектората в Министерство на туризма;
 10. Методика за оценка на корупционния риск в администрацията на Министерство на туризма;
 11. Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността от дейността на администрацията на Министерство на туризма.
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon