Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно правоспособен "Екскурзовод"

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046 871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София 1000, ул. "Съборна" №1

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5.

Процедура.

При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра екскурзоводът в 7-дневен срок от настъпването й е длъжен да я заяви в Министерството на туризма за отразяване в Националния туристически регистър.

Следва да се подаде заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, към което се прилага документ доказващ настъпилата промяна в обстоятелствата и документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно правоспособни екскурзоводи се заплаща такса 30 лв.

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

 

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.
Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.
ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Формуляри: