Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на собственик на категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт:Добри Атанасов, Аделин Младенов, Красимир Шалев

Телефон: 02/9046876; 032/347519;032/347545; Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Правно основание

Закон за туризма - чл. 169, ал. 1

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията - чл. 37, ал. 1

Документи:

При промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър до министъра на туризма, към което се прилага:

1. копие на документа за собственост на обекта;

2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

3. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Процедура:

След отразяването на промяната в обстоятелствата на лицето, се издава актуално Удостоверение отразяващо настъпилите промени.

 

За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 150 лв.;

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

 

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.
Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.
ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Формуляри: