Вписване на заявена промяна относно вписаните туристически сдружения, туристически информационни центрове, организации за управление на туристическите райони в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма"
Лица за контакт:  Милка Паралска, Миглена Куцева
Телефон:  032/347 510, 032/ 347 530, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Закон за туризма - чл. 30, ал. 1, чл. 168, ал. 2

Описание

Туристическите информационни центрове, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в НТР, лицата са длъжни да заявят писмено в Министерството на туризма промяната в 14-дневен срок от настъпването й.

При промяна на лицето, извършващо дейност в ТИЦ, новото лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление по образец до министъра на туризма за отразяване на променените обстоятелства в НТР. Към заявлението се прилагат   копие на документа, удостоверяващ, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, или копие от съответното решение на общинския съвет - за общинските ТИЦ и копие на документа за собственост или на договора за наем или на друг документ, от който е видно, че заявителят има права за ползване върху помещението/помещенията на ТИЦ, а в случаите, когато документите се подават от пълномощник, се прилага и пълномощното.

В случай на промяна на собственика на ТИЦ, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до министъра на туризма за вписване в НТР на настъпилите промени в обстоятелствата, към което прилага копие от акта за собственост, а в случаите, когато документите се подават от пълномощник, се прилага и пълномощното.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец до министъра на туризма, съответно до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването.

Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.