Проект „Еко туризъм по Дунав“

23 август 2017

Проект „Еко туризъм по Дунав“ се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. 

Партньори по него са: Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния (водещ партньор), Министерството на туризма (Румъния), Агенция за развитие на човешките ресурси, гр. Русе (България) и Министерството на туризма на Република България.

Проектът е на обща стойност 735 766 евро (1 439 034 лв). Бюджетът на Министерството на туризма е 46 390 евро (90 731 лв). Съгласно изискванията на поканата за набиране на предложения, Европейският фонд за регионално развитие осигурява 85% от бюджета на проекта, националното съ-финансиране от 13% се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а 2% от разходите са за сметка на бенефициента – Министерство на туризма.

Срокът на изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.

Проектът има за цел да подобри капацитета на публичната администрация и гражданското общество в трансграничната територия при идентифициране на средства за развитие на екотуризма, откриване на финансови източници, разписване и успешно изпълнение на трансгранични проекти. За постигането на целта по проекта ще бъдат организирани 6 серии от обучения, насочени към местни човешки ресурси – служители от Дунавския регион. След приключване на обученията ще бъдат проведени опознавателни турове и ще бъдат създадени 10 екотуристически продукта.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon