СПИСЪК за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност, дирекция „Управление на морските плажове” при Министерство на туризма

15 април 2019

Списък

 

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността младши експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност, дирекция „Управление на морските плажове” при Министерство на туризма

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-14/08.04.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Теодора Красимирова Спасова

 2. Явор Ростиславов Шишков

 3. Мирослав Красимиров Митрев

 4. Стефани Валентинова Моллова

 5. Георги Николов Христов

 6. Хари Людмилов Хариев

   

б) Не се допускат до конкурс кандидатите:

 1. Ирина Тодорова Йорданова - Кандидатът не е представил, копие от документ за придобита образователна -квалификационна степен, необходима за конкурсната длъжност – образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“ с юридическа правоспособност.

 2. Виржиния Каменова Калчева - Кандидатът не е представил, копие от документ за придобита образователна -квалификационна степен, необходима за конкурсната длъжност – образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“ с юридическа правоспособност.

 3. Благовест Олегов Борисов - Кандидатът не е представил, копие от документ за придобита образователна -квалификационна степен, необходима за конкурсната длъжност – образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“ с юридическа правоспособност.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. в 10:30 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” №1.

 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 23.04.2019 г. в 13:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 23.04.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

 

ВАСИЛКА ЦАНЕВА         /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon