СПИСЪК за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността държавен експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма” при Министерство на туризма

12 април 2019

СПИСЪК

за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността държавен експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в

областта на туризма” при Министерство на туризма

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-15/08.04.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

I. На основание чл. 21 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), допуска до конкурса:

1. Марияна Стоянова Попова

2. Елвира Огнянова Мишева

3. Зорница Антонова Захариева

 

II. На основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС до участие в конкурса не се допускат, лица които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1.  Антоанета Александрова Лилова - съгласно чл. 17, ал. 2, т. 2 от НПКДС, кандидатът не е представил, копие от документ за придобита образователна -квалификационна степен, необходима за конкурсната длъжност- „магистър“;
 2. Стойна Георгиева Вахдат - на основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС представените документи не доказват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит - 5 години необходим за заемане на длъжността, съгласно чл. 2 от НПКДА;
 3. Диана Богомилова Николова - на основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС представените документи не доказват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит - 5 години необходим за заемане на длъжността, съгласно чл. 2 от НПКДА.

Допуснатите кандидати трябва да представят в запечатан плик, лично или чрез пълномощник в срок до 17.30 часа на 19.04.2019 г. вкл. разработените концепции на тема: „Мерки и инициативи на Министерството на туризма на Република България, във връзка с членството на страната ни в Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) в Приемната на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 23.04.2019 г. на сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Защитата на концепцията от допуснатите кандидати ще се проведе на 24.04.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

На основание чл. 30 ал. 2 от НПКДС комисията одобрява изискванията към концепцията и критериите за преценка, както следва:

Изисквания към концепцията:

 1. Изисквания към съдържанието:

Изисквания към съдържанието:

Показатели за оценка на концепцията:

Структурата на концепцията да отговаря на зададената тема:

Анализ на структурата и дейността на Световната организация по туризъм;

Анализ на членството на Република България в Световната организация по туризъм;

Предложения за насърчаване на сътрудничеството на Република България и Световната организация по туризъм.

2. Изисквания към структурата и оформлението:

 • Умение за организиране и структуриране на информацията;
 • Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
 • Достъпност и точност на изложението;
 • Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.
 • Обем на разработената концепция – не повече от 10 страници.

Критерии за преценка

В съответствие с чл. 30, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала.

 • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания.
 • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани).
 • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението.
 • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени).
 • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До защита на концепцията се допускат кандидати, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“.

            Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 23.04.2019 г. на сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Защитата на концепцията от допуснатите кандидати ще се проведе на 24.04.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon