СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АПОЧР"

07 януари 2019

Списък

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

 

 

Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в събеседването:

 

1.         ГАЛЯ КИРИЛОВА ГЕНЕВА

 

Допуснатия кандидат  да се яви на 09.01.2019 г. в 10:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

 

 

 

ИВЕЛИН СЛАВОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon