Списък на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс за длъжността главен експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ при Министерство на туризма

10 декември 2018

Списък

 

на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурс

за длъжността главен експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ при Министерство на туризма

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-14/30.11.2018 г. на Министъра на туризма, реши:

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), допуска до конкурса:

1. Христо Бойков Йорданов

2. Пламена Емилова Николова

3. Георгица Огнемирова Пенчева- Парушева

4. Илиана Петкова Илиева

 

II. На основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС до участие в конкурса не се допускат, лица които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

1. Илиана Райкова Добрева – представените документи не доказват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит - 4 години.

 

Допуснатите кандидати трябва да представят в запечатан плик, лично или чрез пълномощник в срок до 17.30 часа на 18.12.2018 г. вкл. разработените концепции на тема: „Приложение на дигиталния маркетинг за реклама на България като туристическа дестинация“ в Приемната на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 28.12.2018 г. на сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Защитата на концепцията от допуснатите кандидати ще се проведе на 07.01.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

Не се приемат концепции подадени по пощата или електронната поща.

В съответствие с чл. 30 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители изискванията към концепцията и критериите за преценка се одобряват от комисията на заседание, което се проведе на 07.12.2018 г. и са публикувани на сайта на министерството на 10.12.2018 г.

Предоставените концепции ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценката на проверяващите. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от 4 се допускат до защитата на концепцията.

Изисквания към концепцията:

 1. Изисквания към съдържанието:

Показатели за оценка на концепцията:

Структурата на концепцията да отговаря на зададената тема:

 • Анализ на дигиталния подход в туристическата индустрия в световен мащаб;

 • Анализ на дигиталните похвати в туристическата индустрия в България;

 • Концепция за приложение на дигиталния маркетинг за реклама на България като туристическа дестинация.

2. Изисквания към структурата и оформлението:

 • Умение за организиране и структуриране на информацията;
 • Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
 • Достъпност и точност на изложението;
 • Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език;
 • Обем на разработената концепция – не повече от 10 страници.

Критерии за преценка

В съответствие с чл. 30, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала.

 • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания.
 • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани).
 • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението.
 • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени).
 • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До защита на концепцията се допускат кандидати, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“.

            Критерии за преценка на кандидатите при защита на представената от тях концепция:

 

 1. Способност за ясно и убедително представяне на идеите и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.

 2. Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена разработка и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия.

 3. Степен на познаване на нормативните актове и други актове, които имат отношение към темата на концепцията и практиката в областта.

 4. Комуникативни умения и езикова култура.

   

  Съгласно чл. 30, ал. 5 от НПКДС защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Общият резултат на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценката на членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала. Продължителността на защитата на концепцията ще бъде около 15 минути.

  До участие в интервю се допускат кандидатите, чиито резултат от предварителното оценяване на концепцията и защитата на концепцията е най-малко „8”.

  Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, отчитайки по-голяма тежест на интервюто комисията прие резултатите от него да се умножават с коефициент „5”, а резултатите от оценката на концепцията и нейната защита – с коефициент „3”, със следните мотиви:

   

  Имайки предвид, че задачата на конкурсната комисия при провеждане на интервюто е да провери професионалните и делови качества на кандидатите, т.е. комисията да вземе предвид самото представяне на кандидата, в т.ч.: неговото умение за комуникация; дали кандидатът отговоря конкретно или общо на въпросите; дали има добър професионален изказ; добри умения за аргументиране и убеждаване; добро познаване и ползване на нормативни актове, определи с по-висок коефициент „5” да се умножават резултатите от интервюто.

   

  По отношение на интервюто, комисията реши:

  1. Преди провеждане на интервюто да уточни и формулира въпросите, които да се зададат на интервюто за оценяване на професионалните и делови качества на кандидатите и изискванията за нейното изпълнение.

  2. Резултатът на съответния кандидат от интервюто да се определя по петобална система, въз основа на оценките, които всеки член на конкурсната комисия е поставил по съответните критерии, съгласно приложение № 4 към чл. 32, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките по отделните критерии.

  Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценката на членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.

  3. На основание чл. 32, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията определи минималния резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто да бъде „4,00”.

  Неуспешно издържалите интервюто кандидати не участват в класирането.

  4. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при защитата на концепцията и интервюто, умножени съответно с коефициенти „3” и „5”.

  5. Продължителността на интервюто за всеки кандидат да бъде в рамките на 15-30 минути.

   

   

  ……………/П/………………

  АЛБЛЕНА МЕТОДИЕВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon