МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81Б ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

08 юни 2018

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81Б   ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

 В Информационния портал за мобилност в държавната администрация на 08.06.2018г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител при следните условия:

 

1.  Длъжност – държавен експерт, експертно ниво 1Б, отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“.

  1.  Минимални и специфични изисквания, съгласно КДА:
  • образователно-квалификационна степен – магистър;
  • минимален ранг за заемане на длъжността –  II младши ранг;
  • предпочитани специалности „Финанси“, „Икономика“ от професионално направление „Социални, стопански и правни науки“  

            -    професионален опит - 5 години.

           3. Със срок до завръщане на титуляра, но не повече от 4 години.

           4.  Основна цел на длъжността:

 4.1. Участва в разработването и провеждането на концесионната политика на министерството във връзка с правомощията на министъра по Закона за концесиите и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 4.2. Осъществява подготвителни, координиращи, контролни и информационни функции във връзка с процеса на концесиониране и отдаване под наем на морските плажове.

 4.3.Организира и осъществява контрол по изпълнението на концесионните договори по отношение на изпълнението от страна на концесионерите на условията за осъществяване на концесиите и на изпълнението на договорите за наем.

           5.  Изисквани документи:

             -  Заявление за участие в мобилност по чл. 81б от Закона за държавния служител и преминаване на държавна служба в Министерство на туризма – свободен текст;

    -  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

    - Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

    -  Копие от документ за придобит ранг;

    -  Подробна автобиография.        

            6. Документите за обявената длъжност да се подават в деловодството на Министерството на туризма от 09.30 часа до 17.30 часа на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, партер.

   7. Срок за подаване на документи – 10 /десет/ календарни дни след датата на обявяването в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

            Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

 

 Документи се приемат до 18.06.2018г. 17.30 часа.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon