Мобилност на служителите в държавната администрация по чл. 81А от Закона за държавния служител

07 май 2019

 МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

В Информационния портал за мобилност в държавната администрация на 07.05.2019 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител при следните условия

 

 1. Длъжност – юрисконсулт, експертно ниво 7, в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“.
 2. Кандидатите да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  1.  Да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерство на туризма и да е изтекъл едногодишният срок за изпитване по реда на чл. 12 от ЗДСл.;
  2. Минимална образователна степен – магистър по „Право“, с придобита юридическа правоспособност;
  3. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
  4. Минимален професионален опит – не се изисква;
 3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
  1. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;
  2. Компютърна грамотност: Word, Excel, Power Point;
  3. Владеене на един чужд език.
 4. Основната цел на длъжността: Осъществява процесуално представителство на министъра и на Министерство на туризма, изразява становища и разработва предложения за правни проблеми, свързани с дейността на дирекция „Туристическа политика“. Подпомага дейността при реализиране на политиката на Министерството на туризма в областта на туризма чрез изготвяне на експертни юридически мнения, становища и оценки и юридическо представителство във връзка с осъществяване на правомощията на министъра и свързани с дейността от отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“ и на дирекция „Туристическа политика“.
 5. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв.
 6. Изисквани документи:
  1. Заявление в свободен текст до министъра на Министерството на туризма за заемане на свободна позиция по чл. 81а от Закона за държавния служител;
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
  4. Копия от документите, удостоверяващи придобият ранг като държавен служител;
  5.   Автобиография;
  6. Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.
 7. Документите за обявената длъжност да се подават в деловодството на Министерството на туризма от 9:00 часа до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, партер.
 8. Документите за обявената длъжност се подават лично или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в Министерството на туризма на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, деловодство, партер, в 10-дневен срок, считано от следващия ден на публикуването на обявата за мобилност на портала.

 

Прием на документи от 08.05.2019 г. до 17.05.2019 г. включително.

Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon