МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

20 декември 2018

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

В информационния портал за мобилност в държавната администрация на 20.12.2018 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител при следните условия:

 

 1. Длъжност – Главен експерт, експертно ниво 2, в отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“.
 2. Минимални и специфични изисквания, съгласно КДА:
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
 • минимален професионален опит – 4 години;
 • професионална област – Природни науки, Математика и информатика и  Технически науки;
 1. Основна цел на длъжността

Подпомага провеждането на политиката в областта на информационното обслужване в министерството като участва пряко в дейностите по изграждане, поддържане и контрол на информационната система на министерството. Разработването на информационната стратегия на министерството.

 1. Изисквани документи:
 • Заявление в свободен текст до министъра на Министерството на туризма за заемане на свободна позиция по чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • Копия от документите, удостоверяващи придобият ранг като държавен служител;
 • Автобиография.
 1. Документите за обявената длъжност да се подават в деловодството на Министерството на туризма от 9:30 часа до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, партер.
 2. Документите за обявената длъжност се подават лично или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в Министерството на туризма на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, деловодство, партер, в 10-дневен срок, считано от следващия ден на публикуването на обявата за мобилност на портала.

 

Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

             Документити се приемат до 31.12.2018 г. до 17:30 часа.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon