МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

03 април 2018

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

            В Информационния портал за мобилност в държавната администрация на 03.04.2018 г. е публикувана обява за мобилност на държавен служител при следните условия:

 Длъжност - главен експерт, експертно ниво 2, в отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“.

 

  1.  Минимални и специфични изисквания, съгласно КДА:
  • образователно-квалификационна степен - бакалавър;
  • минимален ранг за заемане на длъжността - III младши ранг;
  • професионално направление: „Технически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки“;
  • професионален опит - 4 години;

2. Основна цел на длъжността:

Подпомага провеждането на политиката в областта на административното обслужване в министерството, като участва пряко в дейностите по организацията на административното обслужване на гражданите на принципа на „едно гише“, извършване на всички дейности по обработката на входящата и изходяща кореспонденция в министерството, както и предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса.

3. Изисквани документи:

- Заявление за участие в мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител и преминаване на държавна служба в Министерство на туризма – свободен текст;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие от документ за придобит ранг;

- Подробна автобиография.  

4. Документите за обявената длъжност да се подават в деловодството на Министерството на туризма от 09:00 часа до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, партер.

5. Срок за подаване на документи – 10 /десет/ календарни дни след датата на обявяването в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

            Документи се приемат до 13.04.2018 г. 17:30 часа.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon