Министерството на туризма обявява конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

22 март 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността Младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“,

в Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Подпомага дейността при реализацията на медийна политика на Министерството на туризма, като подготвя всички материали, осъществява логистика и предоставя експертни становища в областта на туризма.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  1. образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по…“
  2. професионален опит – не се изисква

или

 1. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг

        2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

          2.1. Професионална област - Социални, стопански и правни науки и Хуманитарни науки;

Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

          2.2. Компютърна компетентност: MS Office;

          2.3. Владеене на поне един чужд език.

           

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест;
 2. интервю.

            4. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако лицето притежава такъв)
 5. Автобиография;
 6. Други документи: сертификати за проведени обучения;

            5. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

            6. Място за подаване на документи:

 1. Министерство на туризма;
 2. Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

 7.  Краен срок за подаване на документи - 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс.бг.

                 

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

                Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                     

Министър на туризма

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon