Министерството на туризма обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“ – 1 бройка.

27 март 2019

 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“

 – 1 бройка.

 

О Б  Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Участва в разработването и провеждането на концесионната политика на министерството във връзка с правомощията на министъра по Закона за концесиите и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Осъществява подготвителни, координиращи, контролни и информационни функции във връзка с процеса на концесиониране и отдаване под наем на морски плажове. Организира и осъществява контрол по изпълнението на концесионните договори по отношение на изпълнението от страна на концесионерите на условията за осъществяване на концесиите и на изпълнението на договорите за наем.

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“ с юридическа правоспособност;
професионален опит – не се изисква

или

минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг;

   2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

            2.2. Компютърна грамотност;

            2.3. Работа с графични програми. 

            Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест;
интервю.

            4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1 Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

4.2 Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

4.3 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

4.4 Копие от Удостоверение за правоспособност

4.5 Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако лицето притежава такъв)

4.6 Автобиография;

4.7 Други документи: сертификати за проведени обучения;

            5. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

            6. Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

            7. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

            Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Подав ането на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

   8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

Министър на туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon