МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Младши експерт в отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Главна дирекция „Туристическа политика“, в Министерството на туризма – 1 бройка.

14 май 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността Младши експерт в отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Главна дирекция „Туристическа политика“,

в Министерството на туризма – 1 бройка.

 

                      Кратко описание на длъжността:

Подпомага дейността при реализиране политиката на Министерството на туризма в областта на туризма, чрез изготвяне на експертни мнения и становища във връзка с осъществяване на правомощията на министъра и дейността на главна дирекция „Туристическа политика“ и отдел „Регулиране на туристическите дейности“, съгласно утвърдената функционална характеристика. Административно обслужване на лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и на лица, кандидатстващи за категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащи към тях заведения за хранене, за сертифициране на туристически обекти, в посочените от Закона за туризма случаи, за вписване на правоспособни ски учители, екскурзоводи и планински водачи в Националния туристически регистър (НТР), както и на лицата, заявяващи промяна в обстоятелствата в НТР и участие в експертните работни групи за проверка на място в туристическите обекти.

                        Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…“
 2. минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг или
 3. професионален опит – не се изисква

    

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

            1. Професионална област - „Природни науки, математика и информатика“;

            2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната

работа и вътрешната нормативна уредба на министерството.

             3. Компютърни умения: Word, Exel, Power Point и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността;

             4.    Ползването на поне един чужд език е препоръчително.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1800 лв. ./от I-ва до IV-та степен/.

 

            Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест.
 2. Интервю.

 

            Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /ако лицето притежава такъв/;
 5. Други документи: сертификати за проведени обучения;
 6. Подробна автобиография;
 7. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

            Място за подаване на документи:

 1. Министерство на туризма;
 2. Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

 

  Краен срок за подаване на документи - 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс.бг.

 

  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

  Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

………………………………..

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                     

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon