МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

15 март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт“ за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

Кратко описание на длъжността:

Разработване на проекто-бюджета на министерството съгласно Единна бюджетна класификация и по политики и програми, отчитане по програми, управление на лимити, отразяване на вярно и точно счетоводната информация съгласно първичните и вторичните счетоводни документи свързани с финансовата дейност на Министерството на туризма, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни документи с цел ефективно, икономично и ефикасно изразходване на бюджетните средства, средствата от европейския съюз и по други международни програми.

          1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.образователно-квалификационна степен – бакалавър;

1.2.професионален опит – 4 години;

или

            1.3.минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Професионална област: Социални, стопански и правни науки;

           2.2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

            2.3. Компютърна компетентност: Счетоводен софтуер и MS Office;

            Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно

 

Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 до 2100 лв.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

  1. решаване на тест;
  2. интервю.

            4. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
  3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
  4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
  5. Автобиография;
  6. Други документи: сертификати за проведени обучения;

            5. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

            6. Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

            7. Краен срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

 

Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурсасайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

………………………………..

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon