МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

26 март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл)  и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

Място на работа – гр. София

            Кратко описание на длъжността:

Участва в дейността на дирекцията по изпълнение на годишната програма за международно сътрудничество и инвестиции, методически подпомага международни и местни структури и туристически сдружения за достъпът им до информация касаеща международната дейност на Министерство на туризма.

            Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. образователно-квалификационна степен – „магистър
 2. минимален ранг за заемане на длъжността – II младши ранг
 3. професионален опит –  5 години

            Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. Професионална област - Социални, стопански и правни науки.

2. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и  вътрешната нормативна уредба на министерството.

3 . Английски език писмено и говоримо, като ползването на втори чужд език е предимство.

4. Компютърна компетентност: MS Office;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 до 2400 лв.

            Начин на провеждане на конкурса:

 1. защита на концепция на тема „Мерки и инициативи на Министерството на туризма на Република България във връзка с членството на страната ни в Световната организация по туризъм към ООН (СОТ)“
 2. интервю.

            Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 5. Други документи: сертификати за проведени обучения;
 6. Подробна автобиография;
 7. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/

 

Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

 

            Краен срок за подаване на документи – 10 дни от датата на публикуване на обявлението и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на сайта за подаване на обяви за работа Джобс БГ. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

 

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

………………………………..

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                     

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon