МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

12 април 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Подпомага министъра при представляването на Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях.

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. образователно-квалификационна степен – магистър

 2. професионален опит – 7 години;

  и /или

 3. минимален ранг за заемане на длъжността – V старши;

   

  2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  2.1. Професионална област: Социални, стопански и правни науки, професионално направление: Политически науки, Администрация и управление, Икономика, Туризъм.

  2.2 Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешно нормативната уредба на министерството.

  2.3. Добри компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността.

  2.4. Ползване на два чужди езика – писмено и говоримо.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 до 3100 лв.

 

            3. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на концепция на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“.

 2. Интервю.

   

         4. Необходими документи за участие в конкурса:

 3. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 4. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

 5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

 6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

 7. Автобиография;

 8. Други документи: сертификати за проведени обучения;

   

 9. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

   

          6. Място за подаване на документи:

Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Приемна.

             7. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

 

            8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

 

            Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                     

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon