МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция „Туристическа политика” в Министерството на туризма –1 щатна бройка.

09 ноември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция „Туристическа политика”

в Министерството на туризма –1  щатна бройка.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция „Туристическа политика”

в Министерството на туризма –1  щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Осъществява процесуално представителство на министъра и на Министерството на туризма, изразява становища и разработва предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на Главна дирекция „Туристическа политика“.        

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“ с юридическа правоспособност"
 2. минимален ранг за заемане на длъжността – Vмладши ранг
 3. професионален опит – не се изисква.

                       Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 1. Да познава и прилага на практика нормативната уредба, свързана с преките служебни задължения.
 2. Много добри компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността.
 3. Работа с правно-информационна система.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1100 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

            Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест
 2. интервю.

            Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /ако лицето притежава такъв/;
 5. Други документи: сертификати за проведени обучения;
 6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Място за подаване на документи:

 1. Министерство на туризма;

Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

 

 

            Срок за подаване на документи – 10 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта  на Министерството на туризма и на сайта за подаване на обяви за работа Джобс БГ. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.     

 

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

……………………...

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                     

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon