МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за длъжността „главен експерт” в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма” в Министерството на туризма – 1 щатна бройка

23 ноември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

 

в Министерството на туризма –1  щатна бройка.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

 в Министерството на туризма –1  щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Участва в дейността на дирекцията по изпълнение на Годишната програма за национална туристическа реклама в частта й за реклама на целеви чуждестранни пазари и на вътрешния пазар.          

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 2. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг
 3. професионален опит –  4 години.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. Професионално направление Туризъм, Маркетинг, Икономика, МИО, Управление и администрация, Социални и хуманитарни науки.

2. Допълнителна квалификация: опит с бранд и медийно планиране; компютърна грамотност, като опит с MS Office и системи за данни е предимство; високо ниво на писмено и говоримо владеене/ползване на английски език и втори чужд език, като ползването на трети чужд език е предимство.

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1500 лв.

 

            Начин на провеждане на конкурса:

 1. Защита на концепция на тема „Приложение на дигиталния маркетинг за реклама на България като туристическа дестинация“
 2. Интервю.

            Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /ако лицето притежава такъв/;
 5. Други документи: сертификати за проведени обучения;
 6. Подробна автобиография;
 7. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Място за подаване на документи:

 1. Министерство на туризма;

    Адрес: в гр. София, ул. „Съборна” № 1, Приемна.

            Краен срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерството на туризма и на сайта за подаване на обяви за работа Джобс БГ. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.       

 

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

            Краен срок за подаване на документи: 03.12.2018 г. 17:30

 

 

 

……………………...................

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                      

Министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon